Jumat, 17 April 2015

Mengenal Allah swt


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/mengenal-allah-swt.html

 Kewajiban yang pertama kali bagi setiap orang Mukallaf adalah mengenal Allah, yang Menciptakannya dati tidak ada menjadi ada. Ia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah. Mengenal pada mulanya memerlukan mengetahui yang di sembah yakni mengetahui Dzat, sifat dan perbuatan Allah swt, menurut cara yang terpuji. Allah swt, berfirman :
"Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"(QS,51 Adz-Dzariyat:56)
*Bagaimana cara mengenal Allah swt.?
Cara mengenal Allah itu ada dua, yaitu : 
  1. Dengan cara mendengar dan mengutip, artinya mendengar apa yang telah diberitakan oleh Allahswt, tentang nama-nama Nya yang mulia dan sifat-sifatNya yang sempurna di dalam kitab-kitab suci-Nya dan melalui lisan-lisan para rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat 59, al-Hasyr:22-24 " Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang maha pemurah lagi maha penyanyang. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Menciptakan, Yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan di bumi, dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".                                                                                                                                         Dalam Hadist di sebutkan Bahwa Rasulullah saw bersabda;" sesungguhnya Allah mempunyai 99 asma, barangsiapa mengahafal semuanya akan di masukkan kedalam surga".
  2. Dengan akal, maksudnya memfungsikan akal pikiran untuk merenung tentang alam semesta ini dan mengambil pelajaran dari semua kejadia, kemudian menjadikan semuai itu sebagai dalil atau bukti Yang Maha Menciptakanya, yang tiada lain adalah Allah swt, tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Pemuran dan Penyayang.Allah Berfirman dalam surat 2, Al-baqarah :164 "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi setelah mati (keringnya), Dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan, dari pengisaran angin dan awan yang telah dikendalikan antara langit dan bumi sungguh (terdapat) tanda0tanda (kekuasaaan dan kebesaran Allah swt) bagi kaum yang memikirkan".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar